MŠ Špičák - Ochrana osobních údajů
 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa vydává na základě zákona č. 101/2000 Sb. a dalších právních norem tuto vnitřní směrnici. Škola bude postupovat zejména podle § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., který ukládá povinnost přijmout a provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem.

2. Shromažďované údaje

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa je správcem, který provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci osobních údajů a pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů těchto subjektů:

2.1. Údaje žáků

2.1.1 Účel zpracování

Účelem zpracování je:

2.1.2 Oznamovací povinnost

2.1.3 Školní matrika

Prostředky a způsob zpracování školní matriky je dán vyhláškou č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení

Matrika je vedena v listinné formě a je uložena v ředitelně

2.1.4 Citlivé údaje o žácích (§ 4 písmeno b zákona č. 101/2000 Sb.)

Mateřská škola zpracovává tyto citlivé údaje žáků:

2.1.5 Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům žáků a jejich zákonných zástupců vedených ve školní matrice:

3. Údaje o úrazech dětí.

Evidence údajů o úrazech dětí je určena vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Kniha úrazů

 1. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
 2. V knize úrazů se uvede:
  • pořadové číslo úrazu,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
  • popis úrazu,
  • popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
  • zda a kým byl úraz ošetřen,
  • podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
  • další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
 3. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

4. Likvidace údajů po ukončení doby jejich zpracování

Mateřská škola Špičák postupuje dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a dle Seznamu dokumentace škol a školských zařízení pro určitý školní rok v souladu s § 28 zákona č. 561/2004.

Všichni zaměstnanci, kteří přišli do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání.

Platnost od 1.9.2012
Jana Timová
ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa