MŠ Špičák - Organizační řád
 

Organizační řád

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Úvodní ustanovení
   1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
   2. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  2. Postavení školy
   1. O vzniku subjektu Mateřská škola Špičák rozhodlo zastupitelstvo města Česká Lípa usnesením č. 326/04 ze dne 25.února 2004. Zřizovací listina č.j. 16159/ŠKOL/2004 byla vydaná 16.6.2004.

    K 30. červnu 2004 byly vyřazeny ze sítě škol: příspěvková organizace Mateřská škola Česká Lípa, Brněnská 2599; Mateřská škola Sluníčko Česká Lípa, Východní 2737 a Mateřská škola Klubíčko Česká Lípa, Zhořelecká 2607.

    K 1. červenci 2004 byla provedena změna v zařazení do sítě škol u Mateřské školy Česká Lípa, Na Výsluní 2893 na Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Na Výsluní 2893, příspěvková organizace a tato příspěvková organizace přebrala veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným příspěvkovým organizacím, které se od 1. července 2004 staly jejími součástmi.

    Dne 5.12.2005 byla pod č.j. MUCL/27274/2005/OŠKSaCR-Šk vydaná změna zřizovací listiny s účinností od 1.1.2006.

    Sídlo organizace: Zhořelecká 2607, 470 06 Česká Lípa
     IČ organizace:  00 831 298
    Zřizovatel:   Město Česká Lípa
   2. V rejstříku škol je mateřská škola zapsaná Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. OŠM 15/2006 OVRS.

    S účinností od 1.září 2006 se v zápisu ve školském rejstříku pojmenování dosavadních odloučených pracovišť formuluje na „místa poskytovaného vzdělávání“ a mění se ulice sídla mateřské školy. Nově celý název školy zní:

    Mateřská škola Š p i č á k , Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

     

    Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb:

    1. Zhořelecká 2607, 470 06 Česká Lípa
    2. Brněnská 2599, 470 06 Česká Lípa
    3. Na Výsluní 2893, 470 06 Česká Lípa
    4. Východní 2737, 470 06 Česká Lípa

     

     

    Identifikátor právnické osoby: 6 000 074 331
    IZO mateřské školy: 102 789 533
    IZO školní jídelny: 102 789 436

     

  3. Vymezení hlavního účelu

   Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, tzn., že se vzdělávání uskutečňuje podle školních vzdělávacích programu, jehož cílem je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podíl na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

  4. Předmět činnosti školy
   1. Příspěvková organizace sdružuje:
    Mateřskou školu: poskytuje předškolní vzdělávání
    Školní jídelnu: poskytuje školské služby
   2. Školní jídelna, vedle stravování dětí přijatých do mateřské školy, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.
   3. Škole je povolena doplňková činnost v souladu se zřizovací listinou – pronájem nebytových prostor.
 2. Organizační členění
  1. Útvary školy a funkční místa
   1. V čele školy je ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., zřizovatel.
   2. Ředitelka školy na základě zřizovací listiny jmenuje a odvolává svou zástupkyni - zástupkyni statutárního orgánu, kterou je zastupována v době nepřítomnosti.
   3. Na pracovištích v ulicích Brněnská, Na Výsluní a Východní jmenuje ředitelka vedoucí pracovišť z řad učitelek. Jejich kompetence jsou dány písemně.
   4. Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovnice a provozní zaměstnance.
  2. Organizační schéma školy - TODO