MŠ Špičák - Školní řád
 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace
Školní řád
Č.j.: 56/2013 Účinnost: 1.6.2006
Spisový znak: 3.11. Skartační znak: A5
Změny: 01.01.2013

Ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“), v souladu s vyhláškou č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o PV“), v souladu vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí se specifickými potřebami, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád vydává tento školní řád, kterým se upřesňují podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a to podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace.

Čl. Bod Obsah Str.
I. Předškolní vzdělávání 3
  1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání 3
  2 Školní vzdělávací program 3
II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 4
  3 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 4
  4 Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 4
  5 Povinnosti zákonných zástupců 5
  6 Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 5
  7 Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 5
  8 Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání 7
  9 Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních akcích 7
  10 Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsob informování jejich zdravotním stavu 8
  11 Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole 9
  12 Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci 10
III. Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 11
  13 Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11
  14 Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 11
  15 Podání žádostí o přijetí v průběhu školního roku 11
  16 Stanovení zkušebního pobytu dítěte 11
IV. Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 12
  17 Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 12
  18 Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze zákonných zástupců 12
  19 Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 12
  20 Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání úplaty za školní stravování 12
  21 Ukončení vzdělávání dítěte dohodou 12
  22 Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu zahájení povinné školní docházky 12
V. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 13
  23 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 13
  24 Vnitřní režim při vzdělávání 13
VI. Organizace školního stravování 15
  25 Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 15
  26 Postup při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti ve škole 15
VII. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 16
  27 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 16
  28 Zásady bezpečnosti při práci s dětmi 17
  29 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 19
VIII. Zacházení s majetkem mateřské školy 20
  30 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 20
  31 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu mateřské škole 20
IX. Závěrečné ustanovení 20
  32 Seznámení zaměstnanců školy a zákonných zástupců dětí se školním řádem 20
  33 Změny a dodatky školního řádu 20
  34 Účinnost a platnost školního řádu 20

I. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

2. Školní vzdělávací program

II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání