MŠ Špičák - Svobodný přístup k informacím
 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace
Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací
Č.j.: 419/2013 Účinnost od: 1.6.2013
Spisový znak: 2.1.2  
Změny: -

1. Úvodní ustanovení

 1. Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Základní pojmy

 1. Povinným subjektem, který mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel školy.
 2. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 3. Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
 4. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
 5. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

3. Poskytování informací

 1. Ředitel školy poskytuje informace žadateli na základě:
  • žádosti nebo
  • zveřejněním.

3.1 Poskytování informací na základě žádosti

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ředitel školy.
 2. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace.
  Fyzická osoba uvede v žádosti:
  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování.
  Právnická osoba uvede
  • název,
  • identifikační číslo,
  • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
 3. Neobsahuje-li žádost všechny náležitosti, posoudí ředitel školy žádost a
  • vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti školy, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace může ředitel školy prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.
  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  1. Pokud ředitel školy, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  Odvolání
  1. Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
  2. Ředitel školy předloží odvolání spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu … ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  3. Krajský úřad … rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání ředitelem školy. Lhůtu nelze prodloužit.
  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,
   • který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
   • kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   • který nesouhlasí s výší úhrady, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  3. Stížnost se podává u ředitele školy, a to do 30 dnů ode dne
   • doručení sdělení,
   • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
  4. O stížnosti rozhoduje krajský úřad ….
  5. Ředitel školy předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu … do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  6. Krajský úřad při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
   • postup ředitele školy potvrdí,
   • řediteli školy přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí krajskému úřadu, žádost vyřídil, nebo
   • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3.2 Poskytování informací na základě zveřejnění

Ředitel školy je povinen v sídle školy zveřejnit na všeobecně přístupném místě následující informace:

Ředitel školy umožní každému pořízení kopií informací uvedených v předcházejícím odstavci, tuto službu zabezpečuje hospodářka školy se souhlasem ředitele školy na základě předložené žádosti.

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby:

4. Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která

Omezení práva na informace znamená, že ředitel školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

5. Hrazení nákladů

 1. Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Ředitel školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 2. Úhrada je příjmem školy.
V České Lípě 31.5.2013
Jana Timová
ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa