MŠ Špičák - Požadavky pro zápis
 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

Č.j.: MŠŠp 35/2018

Kritéria přijímání

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po dohodě se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy v den zápisu překročí počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

S účinností od 1.1.2017 stanovuje školský zákon přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

S účinností od 1.9.2018 stanovuje školský zákon přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.


Kritérium
Dosažení věku 6 let - přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (§34 odst. 4 - školský zákon)
Trvalý pobyt v České Lípě a smluvních obcích
Věk dítěte 6 let – pro případ odkladu školní docházky – povinné vzdělávání
5 let – povinné vzdělávání
4 roky – přednostní přijímání
3 roky – přednostní přijímání
MŠ navštěvuje sourozenec


Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000Sb.). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou děti přijímány podle data narození od věkově nejstarších.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů.


Platí od 1. dubna 2018 Jana Timová (ředitelka školy)