MŠ Špičák - Požadavky pro zápis
 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

Č.j.: MŠŠp 35/2019

Kritéria přijímání

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, po dohodě se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy v den zápisu překročí počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.


Kritérium
Dosažení věku 6 let - přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (§34 odst. 4 - školský zákon)
Trvalý pobyt v České Lípě a smluvních obcích
v ostatních obcích
Věk dítěte 6 let – pro případ odkladu školní docházky – povinné vzdělávání
5 let – povinné vzdělávání
4 roky – přednostní přijímání
3 roky – 1. ročník, děti nar. do 31. 8. 2016
MŠ navštěvuje sourozenec
2 roky - mladší tří let


Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000Sb.). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou děti přijímány podle data narození od věkově nejstarších.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů.


31.3.2019 Jana Timová (ředitelka školy)