MŠ Špičák - Školné a stravné
 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice o školním stravování

Tuto směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace na základě ustanovení § 35 odst. 2, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Tato směrnice nahrazuje vnitřní směrnici úhrady stravného vydanou 1.9.2006.

Čl. 1

Rozsah služeb školního stravování

 1. Dítě v mateřské škole s celodenním provozem má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
 2. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se považuje za pobyt ve škole, dítě má právo na odebrání stravy. Ostatní dny nepřítomnosti dítě nemá právo na odebrání stravy.
 3. Strava musí být konzumována v provozovně školního stravování /mateřské škole/, s výjimkou případu uvedeného v bodě 2 čl. 1. Ve výjimečných případech může zařízení školního stravování zabezpečit stravování mimo prostory provozovny /např. balíčky na školní výlety/.
 4. Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy.
 5. V případě pozdějšího příchodu do mateřské školy nebo dřívějšího odchodu, lze jídlo, na které není dítě přítomno, odhlásit.

Čl. 2

Věkové skupiny strávníků

 1. Strávníci v mateřské škole jsou zařazování do věkových skupin, podle kterých se odvíjí finanční normativ na nákup potravin.
 2. Do první věkové skupiny jsou zařazeni strávníci do 6 let, do druhé věkové skupiny strávníci od 7 let.
 3. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na školní rok, ve kterém dosahují věku podle bodu 2 čl. 2.

Čl. 3

Úplata za školní stravování

 1. Úplata za školní stravování /stravné/ je určena výší finančního normativu na nákup potravin.
 2. Výši finančního normativu na nákup potravin stanoví provozovatel podle rozpětí finančních limitů na nákup potravin daných vyhláškou č. 107/2005.

Čl. 4

Výše úplaty za školní stravování

 1. Výše úplaty za školní stravování pro první věkovou skupinu strávníků do 6 let je stanovena takto:
  přesnídávka 6,- Kč
  oběd 18,- Kč /19,- pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let – podle vyhlášky 107/2005
  svačina 6,- Kč
  celkem 30,- Kč/31,- Kč

Čl. 5

Termín a způsob úhrady úplaty za školní stravování

 1. Úplata za školní stravování se hradí vždy do 15. dne v měsíci na daný měsíc.
 2. Úhrada na pracovištích Brněnská, Na Výsluní a Východní probíhá složenkami nebo bankovním převodem, ve výjimečných případech v hotovosti. Rodiče předkládají na vyžádání doklad o zaplacení k nahlédnutí vedoucí školní jídelny nebo učitelkám. Úhrada na pracovišti Zhořelecká probíhá v hotovosti.
 3. Vyúčtování stravného u plateb v hotovosti a složenkou se provádí měsíčně, přeplatky jsou odečítány následující měsíc.
  Vyúčtování u zálohových plateb z účtu se provádí 1x za půl roku, přeplatek je zaslán na účet.
 4. Složenky vystavuje vedoucí školní jídelny.
 5. Termín a způsob úhrady stravného v době letních prázdnin stanoví ředitelka školy pokynem ředitelky školy k úhradě stravného v době letních prázdnin.
Platí od 1. 9. 2013
Jana Timová
ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa